Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Milovice aktuálně

Kontakty komise a výbory 2015

Email Tisk PDF

                                              Vážení obyvatelé města Milovice,

děkujeme za podporu sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů Milovice Sobě - za lepší správu města v obecních volbách 2014. Výsledek 6,6 % se získáním mandátu zastupitele nám umožní prosazovat jednotlivé body volebního programu a podílet se na správě města. Uvádíme zde kontakty na naše zástupce v komisích  a výborech města, na které se můžete kdykoliv obracet s dotazy a konkrétními návrhy k řešení.

Finanční výbor- Richard Vavrda, tel. 603 497 313, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontrolní výbor-Martin Kloubek, tel. 774 292 474, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript    

Komise pro životní prostředí - Vladimír Vedral (předseda), tel. 602413137, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Komise pro kulturu, sport a školství - Eva Žiaková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Komise výstavby a dopravy - Kristian Holan, 603 491 141, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Komise pro privatizaci bytového fondu -  Vladimír Vedral, tel. 602413137, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Občanská komise Boží Dar - Petr Novek, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                                            

  Rovněž spolupracujeme se členy volebního sdružení v Lysé nad Labem Cesta města (předseda Komise pro dopravu a předsedkyně Komise pro životní prostředí)

  a členy volebního sdružení v Benátkách nad Jizerou Benátky sobě  

                                          

 

Nový územní plán - rozvoj Milovic nebo spekulace s pozemky?

Email Tisk PDF

Reportáž o Nových Milovicích

 V pondělí 12. ledna bude projednán Územní plán města Milovice a dojde ke schválení pokynů pro jeho přípravu. Je to především z důvodu, že dosud  připravený ÚP je v rozporu se Zadáním zastupitelstva pro přípravu UP, jak vyplývá z dopisu zaslaného p. Vichem dne 19. května 2014 Městu Milovice resp. starostovi města. O tomto závažném dokumentu nebyly zastupitelé bývalým pověřeným zastupitelem L. Pilcem informováni a ÚP je nutné upravit.   

 Na programu jednání zastupitelstva 12. ledna  předkládá Rada města  ke schválení několik úprav ÚP a to zachování současného Hakenova stadionu pro veřejné využití, tedy neumožnit jeho zástavbu. Dále zrušit výstavbu na orné půdě východně od Milovic (Nové Milovice) a naopak podpořit výstavbu na rodinné domy v části Mladá. Bude opět požadován regulační plán pro Boží Dar a letiště. Plochy na bydlení budou z jedné varianty v souladu se Zadáním UP vráceny na plochy v bytových domech, rodinných domech a smíšená zástavba. Rovněž bude posílena ochrana nivy Mlynařice a zlepšení vzhledu města.

Podpořte zachování Hakenova stadionu svoji účastí na jednání Zastupitelstva v pondělí 12. ledna 2015 od 18:00 hodin. 

Na 1. října 2014 od 16 hodin  do Kulturního domu (ulice 5. května) je svoláno Zastupitelstvo ke schválení Územního plánu(na žádost starosty města ZRUŠENO). Územní plán schvalovaný týden před komunálními volbami vypadá spíše jako zlatý padák pro odcházejícího starostu něž jako projednaný a připravený dokument.  Nepodpořme změny (Nové Milovice 2), které mají přínos jenom pro své anonymní akcionáře (vlastníka pozemků), ale v žádném případě pro město. Podle stavebního zákona je další postup projednání a schválení či zamítnutí námitek a připomínek obyvatel, podaných na základě veřejného projednávání UP do 7. července 2014. Změny v novám UP jsou velmi rozsáhlé, proto se týkají místa bydlení řady obyvatel a nejčastěji jako problematické změny jsou zmiňovány Nové Milovice 2 (zástavba na 30 hektarech orné půdy směrem na Zbožíčko před účelově posunutým obchvatem), zrušení ploch na bydlení na Božím Daru (vytvoření samoty několika paneláků bez možnosti minimálního rozvoje infrastruktury), změna průmyslových ploch areálu Švestka na bydlení ( u vyústění obchvatu Vrutice, Armádní ulice), zastavění Hakenova stadionu. 

I přestože se pověřený zastupitel k ÚP (starosta města) rozhodl diskuzi k jednotlivým bodům Územního plánu tzv. vysedět a svolat  jednání zastupitelstva několik dní před volbami, má pouze jeden hlas a je na dalších 14 zastupitelích, zda se v Milovicích obnoví komunikace s obyvateli, alespoň na úrovni sousední Lysé.  Pokud by nové zastupitelstvo dostalo ke splácení dluhů ještě schválený Územní plán s řadou spekulativních změn navržených pověřeným zastupitelem, byl by další rozvoj města velmi omezen.

Podrobnější informace o změně, která je důvodem pro schvalování ÚP ještě před volbami: Nové Milovice 2 s mapou najdete zde.

Každý obyvatel města má právo vystoupit na jednání Zastupitelstva, přijďte na diskuzi se současnými zastupiteli (a pravděpodobně  i s několika budoucími)  o jednotlivých navržených změnách ÚP, které ovlivní  podobu města na několik dalších desítek let. Projednání Územního plánu středa  1. října od 16 hodin Kulturní dům Milovice.

Veřejné projednávání ÚP 30.6.2014 

Termín veřejného projednávání Územního plánu schválený zastupitelstvem ( na 25.6.2014), byl bez udání důvodu změněn na "vhodnější termín" a to první den prázdnin na 30.6.2014. V tomto termínu  proběhne od 17 hodin v Kulturním domě veřejné projednání NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Kromě představení další varianty stavebních parcel Nových Milovic (s kreativním posunutím silničního obchvatu na druhý břeh Mlynařice)  se zároveň jedná  o poslední možnost obyvatel i právnických osob (firem) podat  NÁMITKY NEBO PŘIPOMÍNKY k připravovanému Územnímu plánu. Informování obyvatel, co se stalo s jejich připomínkami k ÚP z listopadu 2012 a dosavadní příprava ÚP pověřeným zastupitelem (starosta města) je tak zmatečná, že je NEJVHODNĚJŠÍM POSTUPEM PODAT NÁMITKY K NÁVRHU Územního plánu OPĚT A TO V PÍSEMNÉ FORMĚ DO 7.7.2014 do podatelny města.

  Způsob projednání a zpracování Územního plánu (ÚP) ovlivní rozvoj města a život v něm na několik desítek let. ÚP stanoví nejen co vznikne v okolí vašeho bydliště, ale celkovou koncepci veřejné infrastruktury, způsob využití všech ploch v katastru města a přispěje k tomu, zda se Milovice změní v úspěšné město, kde budou mít obyvatelé zájem dlouhodobě bydlet a žít nebo naopak.

 27.01.2014 na zastupitelstvu města byly schváleny Pokyny k návrhu ÚP, nebyly  schváleny závěry připravené pověřeným zastupitelem (starosta města) k podaným námitkám obyvatel  k ÚP (příloha č.5).

 22.dubna 2013 na jednání zastupitelstva byla opět zrušena zástavba 30 ha (300 000 metrů) orné půdy  tzv. Nové Milovice. 

15.listopadu 2012 proběhlo  veřejné projednávání konceptu Územního plánu. Námitky ke konceptu bylo nutné podat do 30. listopadu 2012. Kromě občanů města podali námitky i dotčené orgány (nesouhlas s konceptem např.  Odbor životního prostředí Lysá).

Nový územní plán podle svého zadání zásadně rozšiřuje plochy na bydlení v bytových a rodinných domech. V již zastavitelné části Milovic se nově  jedná o plochy označené červeně 1-9 a to cca 35 ha (1ha=10000m2) č.1  (Armádní ulice- za Švestkou) a další plochy o výměře cca 15 ha. Toto vymezení nového využití by mohlo přispět k rychlejší obnově zbořenišť části Mladá, pokud by nový územní 

Nové plochy ÚPplán rovněž neplánoval další nové rozsáhlé plochy na bydlení na zelené louce (orná půda) označené fialově č. I.-V. a to cca 8 ha, č. III (Třešňovka u Hřbitova), 30 ha, č.V (původní Nové Milovice), 35 ha, č.V,VI  (rozšíření Nových Milovic), 5 ha, č. I  ( stará Benátecká Vrutice), 4 ha č.IV  (pod Liškami).

Podrobnější informace k nejvíce kritizované změně ÚP Milovice 32 ha orné půdy na zastavitelné území (tzv. Nové Milovice)

Ve dnech 5. a 6. ledna 2012 se objevily v celostátních médiích informace v souvislosti s nevýhodnými prodeji pozemků (pro stát), v nichž se objevuje investor, který žádá v novém územním plánu města Milovice o problematickou změnu více než 30 ha (300 tis. metrů) orné půdy na zastavitelné plochy u plánovaného silničního obchvatu města za starými Milovicemi mezi silnicí na Zbožíčko a nivou potoka Mlynařice (označeno červeně jako změna č. 22)

Uvedené články:

 ..... akciovka Nové Milovice sídlící v Bubenči, kde ovšem návštěvník narazí jen na čínskou restauraci.

.....podnikatel Martin Kobrle měl prý jen štěstí

Článek Hospodářských novin ze dne 10. ledna 2012 o obchodu s pozemky v Milovicích

....zhodnotím investici. Zn. kamarádovi z facebooku.

Web Ihned.cz

Zhodnotím pozemek v Milovicích....Pro kamaráda...

Podnikatel Martin Kobrle výše uvedené pozemky koupil několik měsíců před komunálními volbami 2010. V druhé polovině roku 2011 jsou pozemky převedeny na nově založené Nové Milovice a.s., společnost s anonymními  akciemi (na doručitele), kde může být akcionář kdokoliv, aniž by to bylo zjistitelné. Zároveň je 31. ledna 2011na jednání zastupitelstva schválen návrh na přípravu nového Územního plánu města Milovice. 16.9.2011 doporučuje  pracovní skupina  pro ÚP (poradci starosty města) tuto změnu (č.22)  jako vhodnou pro schválení do podkladů pro zadání nového Územního plánu města Milovice.

26.9. 2011, tedy  o 10 dní později,  byly tyto materiály  předloženy na jednání Zastupitelstva, zároveň  to bylo první seznámení veřejnosti s konkrétními  podklady pro zadání ÚP. Starosta města pan Lukáš Pilc předložil návrh na schválení materiálu, dle podkladů pracovní skupiny.

 Změna č.22 (červeně) je převedení přes 30 ha (316 851 m2) nejbonitnější orné půdy na stavební parcely a to včetně řadových domů v těsném sousedství stabilizované časti města starých Milovic směrem na Zbožíčko. Tato koncepce satelitní výstavby u nejstarší častí města (sídelní kaše) již není státem ani zásadami územního rozvoje (krajský územní plán) podporována. V tomto případě by i došlo k uzavření obchvatu města do středu výstavby a ohrožení zdrojů pitné vody, které se nacházejí pod svahem uvažované zástavby.

Jako jeden z důvodů pro schválení této změny bylo v materiálech pro jednání Zastupitelstva uvedeno zhodnocení investic. Již nebylo vysvětleno, proč město by mělo podporovat zhodnoceni investic soukromých investorů na úkor podpory obnovy neopravených budov a ploch v městské části Mladá a Boží Dar. Pokud si investor nakoupí ornou půdu a město mu umožní  změnou územního plánu na ní stavět, není příliš pravděpodobné, že dojde k přestavbě zbořenišť (brouwnfield) v centru části Mladá (Boží Dar), neboť logicky stavět na zelené louce (poli) je ekonomicky výhodnější. 

Pokud máte dotazy k Územnímu plánu města, kontaktujte nás mailem nebo telefonicky. Rovněž  můžete přímo k ÚP předkládat námitky, připomínky dle stavebního zákona.

 

Kandidáti Milovice Sobě - za lepší správu města

Email Tisk PDF

Milovice Sobě ( sdružení nezávislých kandidátů a Strany zelených) 

Vážení obyvatelé města Milovice,

v podzimních volbách 2018 budete vybírat své zástupce pro správu města. Zastupitelstvo a Rada města rozhodují o řadě věcí, které ovlivňují každodenně Váš život. Může to být upravená zeleň ve vaší ulici a na veřejných plochách, kvalita vzdělávání ve škole, bezpečnost ve městě, volnočasové aktivity pro děti a mládež, rozsah služeb, infrastruktura města, vzhled města

 Komunální politika je o řešení konkrétních témat, proto je důležité, aby starosta a vedení města byli aktivní lidé, kteří mají schopnost řídit tým městského úřadu, umí komunikovat s ostatními zastupiteli a veřejností, mají koncepční uvažování a dokáží určit a prosadit priority rozvoje města.

 Komunální volby mají velký vliv na to, zda se z Milovic stane dobrá adresa a obyvatelé budou považovat Milovice za svůj domov nebo naopak bydlení ve městě budou považovat pouze za dočasnou záležitost. V současné době se z Milovic vystěhuje za rok 5x více obyvatel než ze sousední Lysé nad Labem, kde je srovnatelný počet obyvatel.  Každé město pro svou dlouhodobou prosperitu potřebuje početnou a spokojenou střední třídu obyvatel a vytvářet  podmínky, aby tomu tak bylo.

V minulých komunálních  volbách  byla volební účast velmi nízká. Svou účastí ve volbách letošních rozhodnete, jakým směrem se bude rozvoj města ubírat

Na kandidátní listině Milovice Sobě - za lepší správu města najdete kromě členů Strany zelených, kteří již mají zkušenosti s prací v obecním zastupitelstvu, členy řady místních občanských sdružení a aktivní obyvatele města. 

Děkujeme  za  podporu  kandidátů volební strany  Milovice Sobě 

Přijďte 5. - 6. října 2018 k volbám !

Kandidátní listina Milovice Sobě - sdružení nezávislých kandidátů a Strany zelených

1. Ing. Vladimír Vedral, 50 let, projektový manažer, Milovice, Strana zelených   

2. Bc. Martin Svašek, 44 let, průvodce v cestovním ruchu,  Mladá, nezávislý kandidát  

3. Eva Žiaková, 39 let, účetní,  Milovice, nezávislý kandidát   

4Mgr. Markéta Kloubková Jančíková, 40 let, lek, Mladá, nezávislý kandidát

5MgA. Marta Zelenská, 50 let, fotografka, Mladá, nezávislý kandidát 

6. Prokop Váňa, 28 let, marketingový specialista, Milovice, nezávislý kandidát

7Ing. Petra Kubešová, 40 let, manaže kvality, Milovice, nezávislý kandidát  

8. Bc. Richard Vavrda, 44 let, IT konzultant, Milovice, Strana zelených   

9. Jan Muller, 37 let, tenisový trenér, Milovice, nezávislý kandidát 

10. Hana Zahradníčková, 48 let, administrativní pracovnice, Mladá, nezávislý kandidát

11. Miroslav Černohlávek, 65 let, autodopravce, Milovice, nezávislý kandidát

12. Růžena Vorlová, 60 let, technik, Milovice, nezávislý kandidát

13. Lucie Rosecká, 37 let, úřednice, Milovice, nezávislý kandidát

14. Martin Bošina,  37 let, skladový operátor, Benátecká Vrutice, nezávislý kandidát

15. Bc. Martin Kloubek, 39 let, servisní pracovník, Mladá, nezávislý kandidát

 


Celý článek...
 

Připomínky a námitky k ÚP

Email Tisk PDF

Nový Územní plán se týká se bez nadsázky každého. Veřejné projednávání  návrhu Územního plánu Milovic proběhne 30.června 2014 od 17 hodin v Kulturním domě v Milovicích.  Jedná se o poslední možnost obyvatel i právnických osob vyjádřit se k Územnímu plánu. Námitky a připomínky je  nutné podat písemně podat do 7.července na městský úřad v Milovicích. 

Jak bude příprava ÚP dále pokračovat, jak se zapojit i nyní do přípravy ÚP, vzory námitek a připomínek najdetepublikaci o územním plánování.

Jak se může veřejnost podílet na pořizování územního plánu obce?

Veřejnost má několik možností, jak do procesu pořizování ÚP zasáhnout. Podat připomínku, zmocnit
tzv. zástupce veřejnosti nebo kontaktovat dotčeného vlastníka, který může, stejně jako zástupce
veřejnosti, podávat námitky.
Podobně jako u zásad územního rozvoje (ZÚR), je i zde veřejnosti předložen již hotový (upravený
a posouzený) návrh ÚP a hotové (upravené) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Naopak na
rozdíl od ZÚR má veřejnost v případě ÚP možnost připomínkovat již jeho zadání.
Stavební zákon určuje, že při pořizování územních plánů lze podávat námitky a připomínky. Ale pozor!
Nejedná se o synonyma! Námitky jsou daleko lepší (a právně silnější) než připomínky, a proto je může
podávat jen určitá „privilegovaná“ skupina subjektů. Námitky mají větší právní váhu, a proto pokud Vy
sami zrovna můžete podávat jen připomínky, zkuste kontaktovat někoho spřízněného, kdo by mohl podat
námitky.

Připomínka

Připomínku může podat každý, občan (i jiné obce), občanská sdružení i cizinec. Připomínky se mohou
podávat před veřejným projednáním a potom nejpozději do konce veřejného projednání. Veřejné projednání
vede obecní úřad a musí na něm být přítomen projektant, který má zajistit laický výklad a vysvětlit základní
pojmy a souvislosti.
Pozor! Při veřejném projednání i před ním se připomínky i námitky musí uplatňovat písemně a musí být
podepsány a navíc musí obsahovat Vaše identifi kační údaje!
Dávejte také pozor na to, aby krajský úřad nemohl vyřadit vaši připomínku (stejně tak námitku) kvůli
formálnímu pochybení – vůbec se nepřihlíží k připomínkám, o kterých už bylo rozhodnuto při pořizování
zásad územního rozvoje.
Jak obecní úřad s připomínkami naloží? Připomínky pro něj nejsou závazné, takže má možnost nezabývat
se jimi důkladně. Ve vyhodnocení připomínek pak obecní úřad volí jednu ze tří frází, a sice „akceptováno“,
„akceptováno částečně“ a „neakceptováno“. Z uvedeného je patrné, že úřad nemusí neakceptování
připomínek ničím odůvodňovat. S tím se ruku v ruce pojí i fakt, že proti způsobu vypořádání připomínek se
nelze bránit právní cestou.

Námitka

Dotčení vlastníci a zástupce veřejnosti mohou proti návrhu územního plánu podávat námitky, které musí
obsahovat odůvodnění a současně údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezení
území dotčeného námitkou. Důležitá je rovněž skutečnost, že kdo je jednou oprávněn podat k určitému
záměru v ÚP námitku, může podávat námitky i k dalším záměrům, které se ho přímo nedotýkají. Čili každé
další podání osoby, která může podávat námitky, je nutné brát v úvahu jako další námitky (a nikoli jen jako
připomínky).
Rozdíl mezi námitkami a připomínkami je zásadní, protože o námitkách se musí rozhodnout (tj.
vypracovat písemné rozhodnutí). Návrh takového rozhodnutí připravuje obecní úřad, o němž pak rozhoduje
zastupitelstvo obce. Rozhodnutí o námitce musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodnění
celého ÚP. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat ani odvolání ani rozklad.
Přesto mají zástupci veřejnosti a dotčení vlastníci možnost domoci se nápravy špatně vypořádaných
námitek. V úvahu připadá podání podnětu na příslušný krajský úřad (tj. ten, v jehož obvodu se daná obec
nachází), aby rozhodnutí o námitkách přezkoumal (tzv. podnět k přezkumu). Záleží však čistě na úvaze
krajského úřadu (KÚ), zda přezkum provede či nikoli a nelze ho nijak právně vymáhat. Pokud dotčený
vlastník nebo zástupce veřejnosti s podnětem uspěje a KÚ rozhodne o změně nebo zrušení části rozhodnutí
o námitkách, je obec povinna uvést ÚP do souladu s tímto rozhodnutím. Do té doby nelze rozhodovat
a postupovat podle těch částí ÚP, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách.
Řízení o přezkumu rozhodnutí o námitkách je zcela nezávislé na soudním přezkumu ÚP (tedy na žalobě
proti ÚP nebo jeho části), a proto tyto dva procesy mohou probíhat paralelně vedle sebe. Lze tedy podat
zároveň podnět k přezkumu i žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu (viz kapitola 4.6.).

 Veřejné projednání

Obecní úřad musí zajistit, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (ta je doručena 15
dnem po vyvěšení), byl návrh ÚP vystaven k veřejnému nahlédnutí. Veřejnost má tedy dohromady 45 dní
od zveřejnění vyhlášky na to, aby začala o ÚP zajímat, zjistila jeho obsah, sepsala připomínky a zmocnila
zástupce veřejnosti.

K veřejnému projednání obecní úřad přizve jednotlivě dotčené orgány (další úřady) a sousední obce,
a to nejméně 30 dnů předem. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území
dotčené námitkou. Všechny námitky i připomínky musí být přitom uplatněny písemně (nestačí ústně),
musí na nich být Vaše identifi kační údaje a je nutné je také vlastnoručně podepsat.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží, to znamená, že se jimi krajský
úřad zabývat nebude. O průběhu veřejného projednání se pořizuje písemný záznam, nikoli však protokol,19
což znamená, že ne vše bude zaznamenáno, námitky a připomínky se stejně musí podat písemně, a nejspíš
nebude zapotřebí tento záznam podepisovat.

 Jak naloží obecní úřad s námitkami a připomínkami?

Po skončení veřejného projednání obecní úřad ve spolupráci s určeným zastupitelem obce (který má
územní plánování na starosti) vyhodnotí výsledky a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných
ke konceptu i návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, úřad pořizující ÚP zajistí úpravu návrhu
ÚP. Pokud dojde k podstatné změně návrhu ÚP, koná se opakované veřejné projednání. Nejpozději na
něm opět mohou být znovu uplatněny námitky a připomínky a stanoviska stejně jako v případě prvního
veřejného projednání.
Poté obecní úřad musí přezkoumat soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje, zásadami územního
rozvoje, cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území a s požadavky podle jiných zákonů.
Návrh ÚP musí být řádně odůvodněn, zejména z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
z hlediska stanoviska krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo
zohledněno a z hlediska vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
Může se stát, že při pořizování územního plánu dojde obecní úřad k závěru, že návrh připravovaného
ÚP je v rozporu se zákonem. Pak by měl úřad navrhnout jeho zamítnutí. Pokud je vše v pořádku, rozhoduje
o jeho schválení zastupitelstvo obce.

 

Aktualizováno Sobota, 28 Červen 2014 09:07
 


Strana 1 z 3