Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Nový územní plán - rozvoj Milovic nebo spekulace s pozemky?

Email Tisk PDF

Reportáž o Nových Milovicích

 V pondělí 12. ledna 2015 bude novým zastupitelstvem projednán Územní plán města Milovice a dojde ke schválení pokynů pro jeho přípravu. Je to především z důvodu, že dosud  připravený ÚP je v rozporu se Zadáním zastupitelstva pro přípravu UP, jak vyplývá z dopisu zaslaného p. Vichem dne 19. května 2014 Městu Milovice resp. starostovi města. O tomto závažném dokumentu nebyly zastupitelé bývalým pověřeným zastupitelem pro přípravu UP L. Pilcem informováni a ÚP je nutné upravit.   

 Na programu jednání zastupitelstva 12. ledna 2015  předkládá Rada města  ke schválení několik úprav ÚP a to zachování současného Hakenova stadionu pro veřejné využití, tedy neumožnit jeho zástavbu. Dále zrušit výstavbu na orné půdě východně od Milovic (Nové Milovice) a naopak podpořit výstavbu na rodinné domy v části Mladá. Bude opět požadován regulační plán pro Boží Dar a letiště. Plochy na bydlení budou z jedné varianty v souladu se Zadáním UP vráceny na plochy v bytových domech, rodinných domech a smíšená zástavba. Rovněž bude posílena ochrana nivy Mlynařice a zlepšení vzhledu města.

Podpořte zachování Hakenova stadionu svoji účastí na jednání Zastupitelstva v pondělí 12. ledna 2015 od 18:00 hodin. 

Na 1. října 2014 od 16 hodin  do Kulturního domu (ulice 5. května) je svoláno Zastupitelstvo ke schválení Územního plánu(na žádost starosty města L. Pilce ZRUŠENO). Územní plán schvalovaný týden před komunálními volbami vypadá spíše jako zlatý padák pro odcházejícího starostu něž jako projednaný a připravený dokument.  Nepodpořme změny (Nové Milovice 2), které mají přínos jenom pro své anonymní akcionáře (vlastníka pozemků), ale v žádném případě pro město. Podle stavebního zákona je další postup projednání a schválení či zamítnutí námitek a připomínek obyvatel, podaných na základě veřejného projednávání UP do 7. července 2014. Změny v novám UP jsou velmi rozsáhlé, proto se týkají místa bydlení řady obyvatel a nejčastěji jako problematické změny jsou zmiňovány Nové Milovice 2 (zástavba na 30 hektarech orné půdy směrem na Zbožíčko před účelově posunutým obchvatem), zrušení ploch na bydlení na Božím Daru (vytvoření samoty několika paneláků bez možnosti minimálního rozvoje infrastruktury), změna průmyslových ploch areálu Švestka na bydlení ( u vyústění obchvatu Vrutice, Armádní ulice), zastavění Hakenova stadionu. 

I přestože se pověřený zastupitel k ÚP (starosta města) rozhodl diskuzi k jednotlivým bodům Územního plánu tzv. vysedět a svolat  jednání zastupitelstva několik dní před volbami, má pouze jeden hlas a je na dalších 14 zastupitelích, zda se v Milovicích obnoví komunikace s obyvateli, alespoň na úrovni sousední Lysé.  Pokud by nové zastupitelstvo dostalo ke splácení dluhů ještě schválený Územní plán s řadou spekulativních změn navržených pověřeným zastupitelem, byl by další rozvoj města velmi omezen.

Podrobnější informace o změně, která je důvodem pro schvalování ÚP ještě před volbami: Nové Milovice 2 s mapou najdete zde.

Každý obyvatel města má právo vystoupit na jednání Zastupitelstva, přijďte na diskuzi se současnými zastupiteli (a pravděpodobně  i s několika budoucími)  o jednotlivých navržených změnách ÚP, které ovlivní  podobu města na několik dalších desítek let. Projednání Územního plánu středa  1. října od 16 hodin Kulturní dům Milovice.

Veřejné projednávání ÚP 30.6.2014 

Termín veřejného projednávání Územního plánu schválený zastupitelstvem ( na 25.6.2014), byl bez udání důvodu změněn na "vhodnější termín" a to první den prázdnin na 30.6.2014. V tomto termínu  proběhne od 17 hodin v Kulturním domě veřejné projednání NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Kromě představení další varianty stavebních parcel Nových Milovic (s kreativním posunutím silničního obchvatu na druhý břeh Mlynařice)  se zároveň jedná  o poslední možnost obyvatel i právnických osob (firem) podat  NÁMITKY NEBO PŘIPOMÍNKY k připravovanému Územnímu plánu. Informování obyvatel, co se stalo s jejich připomínkami k ÚP z listopadu 2012 a dosavadní příprava ÚP pověřeným zastupitelem (starosta města) je tak zmatečná, že je NEJVHODNĚJŠÍM POSTUPEM PODAT NÁMITKY K NÁVRHU Územního plánu OPĚT A TO V PÍSEMNÉ FORMĚ DO 7.7.2014 do podatelny města.

  Způsob projednání a zpracování Územního plánu (ÚP) ovlivní rozvoj města a život v něm na několik desítek let. ÚP stanoví nejen co vznikne v okolí vašeho bydliště, ale celkovou koncepci veřejné infrastruktury, způsob využití všech ploch v katastru města a přispěje k tomu, zda se Milovice změní v úspěšné město, kde budou mít obyvatelé zájem dlouhodobě bydlet a žít nebo naopak.

 27.01.2014 na zastupitelstvu města byly schváleny Pokyny k návrhu ÚP, nebyly  schváleny závěry připravené pověřeným zastupitelem (starosta města) k podaným námitkám obyvatel  k ÚP (příloha č.5).

 22.dubna 2013 na jednání zastupitelstva byla opět zrušena zástavba 30 ha (300 000 metrů) orné půdy  tzv. Nové Milovice. 

15.listopadu 2012 proběhlo  veřejné projednávání konceptu Územního plánu. Námitky ke konceptu bylo nutné podat do 30. listopadu 2012. Kromě občanů města podali námitky i dotčené orgány (nesouhlas s konceptem např.  Odbor životního prostředí Lysá).

Nový územní plán podle svého zadání zásadně rozšiřuje plochy na bydlení v bytových a rodinných domech. V již zastavitelné části Milovic se nově  jedná o plochy označené červeně 1-9 a to cca 35 ha (1ha=10000m2) č.1  (Armádní ulice- za Švestkou) a další plochy o výměře cca 15 ha. Toto vymezení nového využití by mohlo přispět k rychlejší obnově zbořenišť části Mladá, pokud by nový územní 

Nové plochy ÚPplán rovněž neplánoval další nové rozsáhlé plochy na bydlení na zelené louce (orná půda) označené fialově č. I.-V. a to cca 8 ha, č. III (Třešňovka u Hřbitova), 30 ha, č.V (původní Nové Milovice), 35 ha, č.V,VI  (rozšíření Nových Milovic), 5 ha, č. I  ( stará Benátecká Vrutice), 4 ha č.IV  (pod Liškami).

Podrobnější informace k nejvíce kritizované změně ÚP Milovice 32 ha orné půdy na zastavitelné území (tzv. Nové Milovice)

Ve dnech 5. a 6. ledna 2012 se objevily v celostátních médiích informace v souvislosti s nevýhodnými prodeji pozemků (pro stát), v nichž se objevuje investor, který žádá v novém územním plánu města Milovice o problematickou změnu více než 30 ha (300 tis. metrů) orné půdy na zastavitelné plochy u plánovaného silničního obchvatu města za starými Milovicemi mezi silnicí na Zbožíčko a nivou potoka Mlynařice (označeno červeně jako změna č. 22)

Uvedené články:

 ..... akciovka Nové Milovice sídlící v Bubenči, kde ovšem návštěvník narazí jen na čínskou restauraci.

.....podnikatel Martin Kobrle měl prý jen štěstí

Článek Hospodářských novin ze dne 10. ledna 2012 o obchodu s pozemky v Milovicích

....zhodnotím investici. Zn. kamarádovi z facebooku.

Web Ihned.cz

Zhodnotím pozemek v Milovicích....Pro kamaráda...

Podnikatel Martin Kobrle výše uvedené pozemky koupil několik měsíců před komunálními volbami 2010. V druhé polovině roku 2011 jsou pozemky převedeny na nově založené Nové Milovice a.s., společnost s anonymními  akciemi (na doručitele), kde může být akcionář kdokoliv, aniž by to bylo zjistitelné. Zároveň je 31. ledna 2011na jednání zastupitelstva schválen návrh na přípravu nového Územního plánu města Milovice. 16.9.2011 doporučuje  pracovní skupina  pro ÚP (poradci starosty města) tuto změnu (č.22)  jako vhodnou pro schválení do podkladů pro zadání nového Územního plánu města Milovice.

26.9. 2011, tedy  o 10 dní později,  byly tyto materiály  předloženy na jednání Zastupitelstva, zároveň  to bylo první seznámení veřejnosti s konkrétními  podklady pro zadání ÚP. Starosta města pan Lukáš Pilc předložil návrh na schválení materiálu, dle podkladů pracovní skupiny.

 Změna č.22 (červeně) je převedení přes 30 ha (316 851 m2) nejbonitnější orné půdy na stavební parcely a to včetně řadových domů v těsném sousedství stabilizované časti města starých Milovic směrem na Zbožíčko. Tato koncepce satelitní výstavby u nejstarší častí města (sídelní kaše) již není státem ani zásadami územního rozvoje (krajský územní plán) podporována. V tomto případě by i došlo k uzavření obchvatu města do středu výstavby a ohrožení zdrojů pitné vody, které se nacházejí pod svahem uvažované zástavby.

Jako jeden z důvodů pro schválení této změny bylo v materiálech pro jednání Zastupitelstva uvedeno zhodnocení investic. Již nebylo vysvětleno, proč město by mělo podporovat zhodnoceni investic soukromých investorů na úkor podpory obnovy neopravených budov a ploch v městské části Mladá a Boží Dar. Pokud si investor nakoupí ornou půdu a město mu umožní  změnou územního plánu na ní stavět, není příliš pravděpodobné, že dojde k přestavbě zbořenišť (brouwnfield) v centru části Mladá (Boží Dar), neboť logicky stavět na zelené louce (poli) je ekonomicky výhodnější. 

Pokud máte dotazy k Územnímu plánu města, kontaktujte nás mailem nebo telefonicky. Rovněž  můžete přímo k ÚP předkládat námitky, připomínky dle stavebního zákona.