Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Právo na vyjádření na zastupitelstvu

Email Tisk PDF

PRÁVO VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA STANOVISKA

K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM

76 viz § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích

77 čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Občan obce“ má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při vykladu i aplikaci tohoto ustanovení je přitom nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v citovaném ustanovení zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podílet se na správě věcí veřejných. Práva občana obce ve smyslu § 16 odst. 2 musíbýt zásadně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“„občana obce“.

Zákon o obcích toto právo přímo zakládá. Jednací řád sice může stanovit bližší podrobnosti pro jeho uplatňování, ale samotná existence a možnost realizace tohoto práva však není podmíněna „provedením“ v jednacím řádu zastupitelstva obce. Z textu zákona i z podstaty tohoto práva však lze dovodit určitě minimální požadavky, které musí zastupitelstvo obce i jeho jednací řád respektovat, aby nedošlo k jeho porušení či nepřípustnému omezení.

V první řadě musí být občanovi obce dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané. Musí se tak stát dříve, než je přijato příslušné usneseni, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“). Požadavkem zákona dále je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě členů zastupitelstva před schvalováním usneseni).

V souladu se zákonem proto není postup, kdy dle programu zasedáni se občane budou moci vyjádřit ke všem navrženým bodům programu pouze souhrnně, tj. v rámci jednoho bodu programu (např. bod č. 1 programu – stanoviska občanů k projednávaným věcem) a při samotném projednávání jednotlivých bodů již občanovi možnost vyjádřit stanovisko není dána. Na druhou stranu je povinnosti občana obce hovořit k projednávané věci, tzn. Pouze k aktuálně projednávanému bodu jednání. Hovoří-li občan obce o záležitostech, které nejsou předmětem daného bodu jednání (jeho vyjádření nemá žádnou věcnou souvztažnost k projednávanému bodu), nebude se již jednat o realizaci práva podle § 16 odst. 2 pism. c) zákona o obcích a z tohoto důvodu bude možné občanovi i odejmout slovo.

 

9) Občan se domáhá informací o územním plánu podle zákona o svobodném přístupu k informacím; současně požaduje kopii jeho části. Jak má obec postupovat?

 

Obec, případně úřad územního plánování jsou zcela nepochybně povinnými subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Rovněž pořizování a vydávání územního plánu se vztahuje k jejich působnosti. Není tedy důvod informace (včetně kopii požadovaných částí)neposkytnout. Nejúčinnější metodou se přitom jeví zveřejnit podklady k územnímu plánu způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách obce) a případně žádosti pote odkazovat na takto zveřejněnou informaci. Stejně tak lze postupovat, pokud se na obec obrátí žadatel s tím, že žádá informace z procesu plánovaní podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, neboť jak územně plánovací podklady, tak územně plánovací dokumentaci lze podřadit pod informace o životním prostředí. Na úseku územního plánování by podle zákona č. 106/1999 Sb. (případně podle zákona č. 123/1998 Sb.) mohly byt poskytnuty na žádost informace vztahující se k působnosti orgánů územního plánování, zejména při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a při výkonu činnosti nadřízeného orgánu územního plánování (po vyloučeni informaci, u kterých je dán důvod pro odepřeni jejich poskytnuti). Konkrétně se může jednat například o informace obsažené ve zveřejňovaných dokumentech, výstupech jednotlivých etap v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace, vyjádření nebo stanovisku nadřízeného orgánu územního plánování k již ukončeným etapám procesu pořizování územně plánovací dokumentace nebo jejich změn, vyhodnoceni stanovisek dotčených orgánů statní správy.

 

Podle metodického doporučeni Ministerstva pro místní rozvoj

Aktualizováno Pátek, 16 Květen 2014 08:36