Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Pokyny k návrhu ÚP leden 2014 a další postup

Email Tisk PDF

 Po jednání Zastupitelstva leden 2014

27.1. 2014 proběhlo Zastupitelstvo města, kde se projednával další krok přípravy ÚP a to (viz návrhy usnesení níže) schválení Pokynů pro přípravu návrhu UP a odsouhlasení vyhodnocení námitek obyvatel k ÚP (příloha 5), jak byly připraveny starostou města.  7 zastupitelů hlasovalo  pro, 7 se zdrželo

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

Následovalo dohadovací řízení, kde došlo díky nepřipraveným materiálům pověřeným zastupitelem (od podání námitek obyvatel k UP uplynulo více než rok!!) ke stažení bodu hlasování o vyhodnocení námitek a bylo hlasováno pouze o Pokynech pro přípravu UP. USNESENÍ BYLO PŘIJATO. Buď záměrně nebo liknavostí pověřeného zastupitele (starosty města), tedy budou projednány zastupitelstvem až při schvalování konečného ÚP , pokud však nebudou schváleny ve formě jak je připravil  pověřený zastupitel, bude celý Územní plán vrácen k dopracování a bude jej schvalovat až příští zastupitelstvo v polovině roku 2015.

Nyní bude následovat příprava Návrhu Územního plánu dle aktuálně schválených pokynů a po zpracování bude  představeno na veřejném projednání návrhu UP v červnu 2014, ke kterému podobně jako při veřejnému projednávání Konceptu ÚP (v listopadu  2012) mohou podat obyvatelé i dotčené orgány námitky a připomínky. Tyto námitky k Návrhu ÚP společně se starými  námitkami ke konceptu UP budou projednány zastupitelstvem při schvalování konečného ÚP (nejdříve září 2014).

Před jednáním zastupitelstva  

Podle množství příspěvků v městském měsíčníku Echu by se mohlo zdát, že nejdůležitější událostí v tomto volebním období je pro město Milovice družba s ukrajinským městečkem. Překvapivě se nikde neobjevují zprávy o jednom z nejdůležitějších kroků pro každé město, přípravě Územního plánu.

Způsob projednání a zpracování Územního plánu (ÚP) ovlivní rozvoj města a život v něm na několik desítek let. ÚP stanoví nejen co vznikne v okolí vašeho bydliště, ale celkovou koncepci veřejné infrastruktury, způsob využití všech ploch v katastru města a přispěje k tomu, zda se Milovice změní v úspěšné město, kde budou chtít obyvatelé dlouhodobě bydlet a žít nebo naopak.

V listopadu 2012 se po veřejném projednání konceptu územního plánu sešla řada připomínek a námitek od dotčených orgánů a obyvatel města. Pověřený zastupitel (starosta města) společně se zpracovatelem ÚP po více než roce připravili k veškerým námitkám komentář, který bude ostatním zastupitelům a veřejnosti představen na Jednání zastupitelstva 27. ledna 2014 od 16:30.  Rozhodnutí, zda tento komentář bude schválen nebo odmítnut je pouze v pravomoci zastupitelstva města, ale ze zákona má každý občan právo se k projednávaným bodům vyjádřit a pomoci tak poskytnout co nejvíce informací pro odpovědné rozhodování zastupitelů.

Vypořádání námitek a celý Územní plán obvykle týká velkého počtu obyvatel, proto je doporučeno umístit tyto informace na webové stránky města. O umístění těchto materiálů na web města jsme již  požádali vedení města, dosud se tak nestalo, ale po 4 dnech od naší žádosti nám byl  mailem soubor k územnímu plánu zaslán. Předpokládáme tedy, že se na webu města již žádná informace neobjeví. Pokyny pro zpracování návrhu UP ( jehož součástí je vypořádání námitek obyvatel) jsou dostupné v tomto odkazu.

Další možnost, jak zjistit způsob vypořádání vašich námitek je získat tuto informaci v tištěné formě na Městském úřadě a následně se zúčastnit jejich projednávání na Zastupitelstvu města 27.ledna 2014.

 Pokud námitky nebudou projednány Zastupitelstvem, bude Územní plán zpracován pouze  podle závěrů pověřeného zastupitele (starosty ) a zastupitelstvo bude již schvalovat za 6-12 měsíců pouze konečný Územní plán. Pokud při schvalování konečného ÚP nebude schválena zastupitelstvem některé námitka v souladu s komentářem pověřeného zastupitele není  možné  ÚP schválit a bude vrácen k přepracování.

ZASTUPITELSTVO - POKYNY PRO NÁVRH UP, SCHVÁLENÍ ZÁVĚRŮ K NÁMITKÁM

Usnesení č. 16/2014:

Rada města schválila termín veřejného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2014, které se bude konat v pondělí dne 27. 1. 2014 od 16.30 hodin v zasedací místnosti ZM, v budově radnice, nám. 30. června 508, v části Milovice – Mladá, s tímto programem:

1. Kontrola plnění usnesení ZM

2. Zpráva o průběhu výstavby I. etapy ZŠ Juventa, informace o vícepracích a záručních lhůtách, navržená řešení

3. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené mezi Městem Milovice a p.o. ZŠ a MŠ Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice – Mladá

4. Mandátní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2014

5. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy ASM – Trade spol. s r. o. a Smlouvy o budoucí smlouvě mezi Městem Milovice a společností ASM – Trade spol. s r. o.

6. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2013

7. Zápisy Kontrolního výboru ZM

8. Zápisy Finančního výboru ZM

9. Schválení podání žádosti na Fond – zkrácení lhůty      pozn. privatizace bytů v majetku města

10. Aktualizace Harmonogramu termínů a kroků ke schválení a vydání ÚP Milovic

11. Schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Milovic

12. Závěr

Návrhy na usnesení k bodu č.11

 a) vzalo na vědomí

1. informaci pořizovatele k dokumentům uvedeným v přílohách tohoto usnesení

* vyhodnocení veřejného projednání konceptu územního plánu Milovic (dále také jen „ÚP Milovic“), konaného dne 15. listopadu 2012, uvedené v příloze č. 5;

* odůvodnění pokynů pro zpracování návrhu ÚP Milovic, uvedené v příloze č. 2;

* záznam o průběhu veřejného projednání konceptu ÚP Milovic, konaného dne 15. listopadu 2012, uvedený v příloze č. 4.

2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (dále jen „krajský úřad“), čj. 159132/2012/KUSK ze dne 29. listopadu 2012, ke konceptu ÚP Milovic podle § 48 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném ke dni 31. prosinec 2012 (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 3.

b) souhlasí

se závěry pořizovatele tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 5 ( pozn. jedná se o vypořádání námitek obyvatel a dotčených orgánů) tohoto usnesení „Vyhodnocení projednávání konceptu řešení územního plánu Milovic“.

c) schválilo

pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Milovic, v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 49 odst. 3 stavebního zákona, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, které se týkají dokumentace konceptu ÚP Milovic ze září 2012. 

Před jednáním zastupitelstva o vypořádání námitek  obyvatel  k ÚP je obvykle svoláno pracovní zastupitelstvo, kde se komentáře k námitkám připravené pověřeným zastupitelem (starostou města) a zpracovatelem rozdělí na kterých je zřejmá shoda (většina) a mohou být projednány a odsouhlaseny jako celek a na ty, kde shoda není a je nutné na zastupitelstvu o nich jednat samostatně.

 Námitky obyvatel  mají být projednány co nejdříve

Jak je důležité projednávat námitky obyvatel  zastupitelstvem co nejdříve (od jejich podání již nyní uplynulo více než 14 měsíců!!!) je vidět na již projednané námitce k rozsáhlé zástavbě Nové Milovice. Zde se ukázalo, že názor pověřeného zastupitele je zcela odlišný od názoru ostatních zastupitelů a tato změna byla zastupitelstvem zrušena. Pokud by se námitka Nové Milovice neprojednala,  postupovalo by příprava ÚP cestou, která by následně neměla podporu zastupitelstva. Podané námitky nebo i zaslané požadavky obyvatel je vhodné projednat nejenom z důvodu, aby se ukázalo jaký postup má před dalšími kroky přípravy ÚP většinovou podporu, ale rovněž aby obyvatelé znali v přiměřené době názory členů zastupitelstva na své námitky a mohli je  vzít  v úvahu před posledním krokem přípravy ÚP. Někteří obyvatelé dále zaslali maily nebo dopisy k územnímu plánu všem zastupitelům (obyvatelé Božího Daru, podnikatelé v Břízách, provozovatel betonárky) a tyto dopisy by měly být předloženy a projednány na nejbližším zastupitelstvu, jak je zcela běžná praxe v ČR. Pokus označit námitky obyvatel a jejich dopisy případně maily nálepkou formální krok (jak je v posledních dnech začal nazývat pan starosta) a navrhuje je projednat za půl roku (případně za rok a půl od podání), je neobvyklý postoj v rozporu s podstatou zastupitelské veřejné správy města. 

 Pokud námitky nebudou  Zastupitelstvem projednány, bude Územní plán zpracován pouze  podle závěrů pověřeného zastupitele (starosty ) a zastupitelstvo bude již schvalovat za 6-12 měsíců pouze konečný Územní plán. Zde není možné již měnit jednotlivé části ÚP je možné pouze ÚP  jako celek přijmout nebo vrátit zpět do kroku Schválení pokynů pro zpracování návrhu a připravit podle pokynů Územní plán upravený.

Komentáře k námitkám, které mohou vyvolat širší diskuzi :

Plocha několik desítek hektarů od ulice Armádní severně přes areál Švestka, kde je plánována zněna z využití výroby a skladu na plochy bydlení v bytových domech. Tato změna likviduje nebo negativně  ovlivňuje malé s střední firmy, které jsou lokálními zaměstnavateli v docházkové vzdálenosti z Mladé a s touto změnou zásadně nesouhlasí. Z touto změnou nesouhlasí ani majitel velké části těchto ploch p. Švestka, který podal námitku ÚP, kde logicky namítá, že skladové haly a plnící stanice CNG již stojí, tato plocha u které bude ústit připravovaný tranzitní obchvat Benátecké Vrutice, byla právě z důvodu obchvatu vždy považována za perspektivní plochy pro komerční využití. Zároveň je v sousedství kapacitní sběrný dvůr, který by rovněž komfortu v plánovaných bytových domech nepřispěl. Změna ÚP nemůže vlastníka pozemku přinutit, aby již existující a fungující haly a plnící stanici změnil na bytové domy, ale může zamezit modernizaci a rozvoji společnosti s dalším negativním dopadem na vznik pracovních míst. Zde by z výše uvedeného měla být námitka p. Švestky  na zachování současného stavu  akceptována

Naopak  Nové Milovice za obchvatem byly zrušeny, ale tzv. malé Nové Milovice (mezi starou zástavbou Milovic směrem na Zbožíčko a obchvatem) jsou plánovány na plochy s komerčním využitím. V této části po zrušení Nových Milovic není žádný nárůst obyvatel plánován,  proto není zřejmé pro koho je tato vybavenost určena, ale problémem této lokality (jak vyplynulo ze studie k Novým Milovicím) je velmi vysoká prašnost, která dále postupuje z okolních polí do staré zástavby Milovic a Balonku a může mít dopad na zdraví obyvatel. Proto by měl být celý východní okraj Milovic  proti těmto vlivům ochráněn pásem zeleně, případně kombinací rodinných domů v části blíže staré zástavbě a pásem zeleně v části blíže plánovanému obchvatu. 

 Boží Dar - minulý ÚP předpokládal využit většinu ploch severně od letiště na bydlení, současný návrh ÚP  (po požadavku nájemce) tyto plochy mění na komerční plochy, kromě již obydlených panelových domů. Jedná se o změny využití  ploch v řádu stovek ha a kromě rozporuplných informací  z médií není nájemcem zveřejněn důvod, proč tuto změnu požaduje a jaký plánuje rozvoj těchto ploch. Zároveň pokud alespoň v nejvzdálenější (vzdálenost je od letiště stejná jako k domům na Ostravské) severní části od letiště nezůstanou další  plochy na bydlení, nedojde ke vzniku minimální velikosti městské části, kde by mohla vzniknout základní vybavenost. Obyvatelé Božího Daru budou žít na samotě ve městě a jejich perspektiva bydlení a hodnota jejich nemovitostí bude vyměněna za utajované plány nájemce letiště.

Hakenův stadion je téma, které v Územním plánu zajímalo mnoho obyvatel. Jeho kulturní a společenský význam již není nutné jzmiňovat. V okamžiku, kdy se ale nedaří městu vykoupit pozemky pod starým hřištěm od soukromých vlastníků  a dále část pozemku (40 ha) za Ostravskou ulicí, kde měla být alternativa hřiště, se pronajala za 0 kč na 10 let společnosti na projekt spásačů trávy, je otázka zda stadion ještě neponechat v územním plánu jako sportoviště. Po pronajmutí plochy za Ostravskou ulicí by bylo náhradní  hřiště možné umístit až dále k letišti mimo docházkovou vzdálenost z centra města.

Komunální skládka směrem na Stratov, která byla v současném UP vedena jako ostatní plocha se částečně převádí na plochu na bydlení.  Toto jsou příklady několika připomínek z množství dalších věcí, které mohou být projednávány a je zřejmé, že jeden zastupitel může připravit svůj návrh řešení námitek, ale je nutné věnovat dostatečný čas na jejich projednání a probrat různé varianty řešení. Odpovědnost za připravu ÚP není na pověřeném zastupiteli, ale Zastupitelstvu města.

PRÁVO VYJADŘOVAT NA ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA STANOVISKA

K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM

76 viz § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích

77 čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Občan obce“ má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při vykladu i aplikaci tohoto ustanovení je přitom nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v citovaném ustanovení zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podílet se na správě věcí veřejných. Práva občana obce ve smyslu § 16 odst. 2 musí být zásadně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“„občana obce“.

Zákon o obcích toto právo přímo zakládá. Jednací řád sice může stanovit bližší podrobnosti pro jeho uplatňování, ale samotná existence a možnost realizace tohoto práva však není podmíněna „provedením“ v jednacím řádu zastupitelstva obce. Z textu zákona i z podstaty tohoto práva však lze dovodit určitě minimální požadavky, které musí zastupitelstvo obce i jeho jednací řád respektovat, aby nedošlo k jeho porušení či nepřípustnému omezení.

V první řadě musí být občanovi obce dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané. Musí se tak stát dříve, než je přijato příslušné usneseni, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“). Požadavkem zákona dále je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě členů zastupitelstva před schvalováním usneseni).

V souladu se zákonem proto není postup, kdy dle programu zasedáni se občane budou moci vyjádřit ke všem navrženým bodům programu pouze souhrnně, tj. v rámci jednoho bodu programu (např. bod č. 1 programu – stanoviska občanů k projednávaným věcem) a při samotném projednávání jednotlivých bodů již občanovi možnost vyjádřit stanovisko není dána. Na druhou stranu je povinnosti občana obce hovořit k projednávané věci, tzn. Pouze k aktuálně projednávanému bodu jednání. Hovoří-li občan obce o záležitostech, které nejsou předmětem daného bodu jednání (jeho vyjádření nemá žádnou věcnou souvztažnost k projednávanému bodu), nebude se již jednat o realizaci práva podle § 16 odst. 2 pism. c) zákona o obcích a z tohoto důvodu bude možné občanovi i odejmout slovo.

 

9) Občan se domáhá informací o územním plánu podle zákona o svobodném přístupu k informacím; současně požaduje kopii jeho části. Jak má obec postupovat?

 

Obec, případně úřad územního plánování jsou zcela nepochybně povinnými subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Rovněž pořizování a vydávání územního plánu se vztahuje k jejich působnosti. Není tedy důvod informace (včetně kopii požadovaných částí)neposkytnout. Nejúčinnější metodou se přitom jeví zveřejnit podklady k územnímu plánu způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách obce) a případně žádosti pote odkazovat na takto zveřejněnou informaci. Stejně tak lze postupovat, pokud se na obec obrátí žadatel s tím, že žádá informace z procesu plánovaní podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, neboť jak územně plánovací podklady, tak územně plánovací dokumentaci lze podřadit pod informace o životním prostředí. Na úseku územního plánování by podle zákona č. 106/1999 Sb. (případně podle zákona č. 123/1998 Sb.) mohly byt poskytnuty na žádost informace vztahující se k působnosti orgánů územního plánování, zejména při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a při výkonu činnosti nadřízeného orgánu územního plánování (po vyloučeni informaci, u kterých je dán důvod pro odepřeni jejich poskytnuti). Konkrétně se může jednat například o informace obsažené ve zveřejňovaných dokumentech, výstupech jednotlivých etap v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace, vyjádření nebo stanovisku nadřízeného orgánu územního plánování k již ukončeným etapám procesu pořizování územně plánovací dokumentace nebo jejich změn, vyhodnoceni stanovisek dotčených orgánů statní správy.

 

Podle metodického doporučeni Ministerstva pro místní rozvoj

Aktualizováno Pátek, 16 Květen 2014 08:36