Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Stanovisko Lysá k UP Milovice

Email Tisk PDF
Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Určeno: Městský úřad Milovice, Nám. 30.června 508, 289 24

Stanovisko ke konceptu územního plánu Milovic 22.11.2012

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, jako místně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), věcně příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. a podle ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, uplatňuje svá stanoviska ke dvěma variantám konceptu územního plánu Milovic, které zhotovil KNESL+KYNČL s. r. o., IČ 47912481, projektant doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., aut. architekt ČKA 02672

Nesouhlasíme s variantou 1, která zasahuje do plochy registrovaného VKP Milovice–Mladá (registrováno OkÚ Nymburk č. j. ŽP/vl.260/02-Ša/PK0 ze dne 9. 12. 2002), do ochranného pásma PR Pod Benáteckým vrchem (vyhlášena nařízením OkÚ Nymburk č. j. 2/02 ze dne 1. 12. 2002) a do evropsky významné lokality Milovice-Mladá (CZ0214006).

U varianty 2 požadujeme zapracovat tyto změny:

1. plochu památníku obce Mladá OV 7074 požadujeme zmenšit na max. 10 x 10 m a umístit ji blíže ke křižovatce Jiřice/Lipník/Benátky

2. nesouhlasíme s umístěním ploch PV 1062, PV 1052, PV 1049, PV 1034, PV 2301, PV 2300, PV 2085, PV 3103, PV 3105, PV 4145, PV 5050, PV 5012, PV 5021, které jsou vedeny souběžně s prvky ÚSES. Pokud město Milovice trvá na vedení cyklotras v daném území, pak souhlasíme pouze s vedením po jižní straně Mlynařice (cca 100 m od toku) na místě stávající částečně zpevněné komunikace pod Šibákem. Výstavba další komunikace v údolní nivě je nepřípustná

3. nesouhlasíme s rozdělením funkcí pozemků v údolní nivě Mlynařice, požadujeme, aby plochy W 2096, W 3096, W 5008, W 5014 byly nadále vedeny jako NS a sloužily tak především jako ochrana významného krajinného prvku bez možnosti staveb, intenzivního rybníkářského využití a individuální rekreace. Toto požadujeme do kódů uvedeného území doplnit

4. nesouhlasíme se změnou využití území RZ 3189, RZ 3187. Plochu požadujeme ponechat jako NS, aby plnila izolační funkci mezi NATUROU 2000 a městem

5. nesouhlasíme s vedením komunikace DS 3178, DS 4194 severně od Ostravské ulice. Plochu požadujeme ponechat jako NS, aby plnila izolační funkci mezi NATUROU 2000 a městem

6. nesouhlasíme se změnou využití plochy DZ 4192 a VX 4193. Plochy požadujeme ponechat jako NS, aby plnila izolační funkci mezi NATUROU 2000 a městem

7. nesouhlasíme se změnou využití plochy OK 4189. Plochu požadujeme ponechat jako NS, aby plnila izolační funkci mezi NATUROU 2000 a městem, popř. souhlasíme se změnou na OX, kdy je přípustná max. výška staveb s ohledem na ochranu krajinného rázu 10m. Případné vyhlídkové věže apod. budou posouzeny dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

8. nesouhlasíme se zástavbou nad hřbitovem na plochách určených k rozvoji (např. OK 4184, OK 4179, OK 4178, PV 4180, PV 4171, PV 4167, PV 4175, PV 4169, PV 4150, BI 4183, BI 4182, BI 4172, BI 4173, BI 4176, BI 4177, BI 4170, BI 4168, BI 4166, ZV 4174). V současné době souhlasíme s celorepublikovými i krajskými koncepcemi udržitelného rozvoje na potřebu zvýšené ochrany nezastavěné krajiny a přednostní využívání brownfields. Plochu požadujeme ponechat jako NZ

9. nesouhlasíme se změnou plochy OX 4114 a požadujeme plochu ponechat jako NS nebo NZ, aby plnila izolační funkci mezi NATUROU 2000 a městem nebo přinejmenším nezvyšovala zatížení způsobené letištěm a průmyslovou zónou kolem

10. zásadně nesouhlasíme se vznikem Nových Milovic (např. plochy BH 5053, 5054, 5056, 5083, 5086, 5093, 5097, 5106, 5107; BI 5060, 5058, 5064, 5069, 5066, 5080, 5067, 5089, 5076, 5081, 5089, 5078, 5090, 5092, 5101, 5082, 5098, 5100, 5102, 5103, 5110, 5105, 5108, 5109; PV 5055, 5059, 5084, 5065, 5068, 5075, 5079, 5088, 5091, 5099, 5104; DS 5057, 5096, 5016, 5015; OV 5085, 5073; ZV 5074, 5087; NS 5013, 5024). Důvodem je snaha minimalizovat tlak společnosti na NATURU 2000 (nepobytová rekreace), zachovat nezastavěné území a předejít konfliktům ve vztahu k provozu budoucího letiště (nejen hluk, ale i zvýšená doprava). Rovněž upozorňujeme, že území se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší PM10, BaP, NOx jak dokládá posouzení SEA. Jsme názoru, že území by mělo nadále zůstat jen NZ. Tím budou nejen Milovice, ale i okolní obce minimálně zatíženy další dopravou, kterou si přírůstek 2000 obyvatel do území vynutí

11. ze stejného důvodu ochrany nezastavěného území a přednostního využívání brownfields nesouhlasíme s umístěním plochy VX 5032. Lokalitu požadujeme ponechat pouze jako NZ. Aktivity podobného druhu lze přemístit do průmyslové zóny letiště, která je na poměry okresu Nymburk nadprůměrně rozsáhlá

12. do výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací požadujeme zakreslit všechny prvky ÚSES – chybí např. celý tok Mlynařice a biokoridor přes město

13. do výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací požadujeme zakreslit kolem místa mimoúrovňového křížení železnice VD-01 a silnice VD-02 dostatečně velkou plochu pro krajinářské a terénní úpravy, které by umožnily objekt vhodně začlenit do krajiny

14. naopak z varianty 2 konceptu požadujeme zcela vyjmout jako veřejně prospěšné VD-15, VD-18, VD-19, VD-20, které jsou vedeny souběžně s prvky ÚSES (příčně vedené komunikace jsou možné). Pokud město Milovice trvá na vedení cyklotras v daném území, pak souhlasíme pouze s vedením po jižní straně Mlynařice (cca 100 m od toku) na místě stávající částečně zpevněné komunikace pod Šibákem. Výstavba další komunikace v údolní nivě je nepřípustná

15. z varianty 2 konceptu též požadujeme vyjmout VD-05, VD-06 (silnice severně od Milovic), které zvyšují tlak na území přírodně cenná

16. dále požadujeme z varianty 2 konceptu vyjmout VD-21 (silnice nad hřbitovem), který si vyžádá velký zásah do konfigurace terénu. Navíc v současné době nesouhlasíme se zástavbou v dané lokalitě

17. požadujeme z varianty 2 konceptu vyjmout VD-12, VD-13 (silnice Nové Milovice), protože zásadně nesouhlasíme se zástavbou v dané lokalitě

18. z výkresu technické infrastruktury požadujeme vypustit v lokalitě Nové Milovice objekty KTI03, KTI08, TK07, TV04, TE02, TP03, TT01 protože zásadně nesouhlasíme se zástavbou v dané lokalitě

19. ze stejného důvodu požadujeme v lokalitě nad hřbitovem vypustit objekty KTI05, TK10, TV02, TE05, TP04. Ani v této lokalitě nesouhlasíme v dané chvíli se zástavbou

20. nesouhlasíme se změnou plochy VX 2182 (sever Benátecké Vrutice), s ohledem na začlenění průmyslové zóny do krajiny požadujeme plochu ponechat jako NS popř. ZV

21. s ohledem na funkci budoucí obchvatové komunikace, zhoršenou kvalitu vzduchu v oblasti a začlenění obce do krajiny nesouhlasíme s umístěním lokalit BH 4104 a BH 4108 (Nové Milovice). Plochu požadujeme zařadit do NS

22. k indexu OS požadujeme max. výšku snížit ze 17 m na 13 m

23. k indexu OS 4085 požadujeme max. výšku snížit ze 17 m na 10 m

24. k indexu OX požadujeme max. výšku snížit ze 17 m na 10 m.

25. k indexu OK 1146, OK 1136 (sever Benátecké Vrutice), OK 4121, OK 4122, OK 4123 (ulice Mírová), OK 4110, OK 4030 (sever Nových Milovic) požadujeme max. výšku snížit ze 17 m na 10 m

26. k ostatním indexům OK požadujeme max. výšku snížit ze 17 m na 13 m

27. k indexu RZ požadujeme max. výšku snížit ze 7 m na 5 m

28. k indexu VX 6003, VX 6004, VX 6006, VX 6008 (letiště jih) požadujeme max. výšku snížit ze 17 m na 10 m.

29. do textu požadujeme doplnit obecný zákaz výstavby VTE

30. do textu požadujeme doplnit obecný zákaz výstavby samostatných objektů GSM. Přípustné je pouze umístění na stávajících výškových stavbách.

Ing. Stanislav Svoboda

referent odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“