Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Volební program Milovice Sobě 2022-2026

Email Tisk PDF


Vážení obyvatelé města,

obec Milovice měla ve své minulosti časy prosperity i úpadku, slávy i zapomenutí. Období, kdy se stala pilířem změn výcviku rakousko-uherské armády až po dobu, kdy se stala symbolem okupace armádou Sovětského svazu. K minulosti se můžeme vracet, můžeme být rádi, že nežijeme v tuctovém městě, ale již ji nelze měnit.

Co lze změnit a o čem můžete rozhodnout je další budoucnost města. Volená samospráva má zásadní vliv na to, jakým směrem se rozvoj města bude ubírat. Za starosty pana Krause v letech 2006-2010 se směřování města dalo shrnout do věty počkáme a uvidíme. Naopak za dalšího starosty L. Pilce se externí firmy předháněly s nápady, jak veřejné prostředky investovat. Často se ale ukázalo, že projekty, prodeje pozemků a smlouvy nebyly pro město dobře připravené. Příkladem mohou být vícepráce na škole Juventa nebo nevýhodný prodej pozemků tzv. VTP. V roce 2014 byl zvolen starostou města Milan Pour, přístup svých předchůdců naštěstí neopakoval, ale měl odpovědnost za nevhodná personální obsazení ve vedení městského úřadu (tajemník, vedoucí správy majetku), díky kterým došlo ke zhoršení činnosti MÚ a řada projektů pak nebyla realizována. V roce 2018-2022 se opakovala situace z období 2010-2014, starostou byl zvolen Lukáš Pilc a dochází k výprodejům pozemků města a přípravě  nového Územního plánu, který předpokládá úbytek zeleně, zástavbu orné půdy, přesun Hakenova stadionu k Recyklostav aj.

V těchto volbách kandiduje v Milovicích 9 volebních stran. Některé body programu budou mít podobné, ale budou se lišit ve schopnostech svých zástupců tyto priority prosadit a realizovat. Na kandidátní listině Milovice Sobě najdete kromě nezávislých kandidátů, Zelených, TOP 09, kteří již mají zkušenosti s prací v obecním zastupitelstvu, také členy řady místních občanských spolků a aktivní obyvatele města. Jsme si vědomi, že pro efektivní správu města je nutné postupovat aktivně, nastavit podmínky, které jsou výhodné pro město a ne pro dodavatele a podporovat vznik profesionálního městského úřadu.

Náš volební program je vždy po celé volební období (do publikování programu aktuálního) uveden na stránkách www.milovice-zeleni.cz a i tím se lišíme od ostatních volebních uskupení, které za své priority často považují pěkné video a pokud se jim podaří umístit svůj program pro veřejnost na web, tak jim nedlouho po volbách nenávratně zmizí. 

Programovépriority a východiska pro komunální volby 2022

ROZVOJ  MĚSTA 

Revidujeme a upravíme Územní plán připravený současným vedením města (ODS, KDU-ČSL),  zachováme Hakenův stadion pro volnočasové aktivity, zrušíme zábor orné půdy na výstavbu východně od ulice Družstevní, přepracujeme koncepci dopravy, průmyslovou výstavbu na Božím Daru dostaneme opět pod kontrolu města,  zavedením regulačního plánu

Podpoříme ochranu památek, kulturního dědictví a najdeme využittí pro dům č.p. 101 (kulturní dům) a pro dům č.p.71(bývalý obecní úřad)

Na lokalitě letiště Boží Dar podpoříme kulturní, volnočasové  nebo turistické aktivity, vylučujeme podporu průmyslovému využití, které bude zatěžovat dopravu nebo životní prostředí v místě a okolí.

Budeme vyžadovat po vlastnících  neupravených ploch zbořenišť jejich zabezpečení a podpoříme je v záměrech na rychlou obnovu těchto pozemků. Naopak nepodpoříme zastavování cenné zemědělské půdy.

Podpoříme opatření pro udržení vody v krajině, realizujeme Tůně Josefov III a v nivě Mlynařice přírodní koupaliště.

Naší prioritou je oprava Armádní ulice a úprava jejího okolí na charakter městského bulváru.

Podpoříme budování cyklotras v Milovicích a jejich propojení s okolními městy.  

 Podpoříme systematickou obnovu všech ploch zeleně ve městě .

ZDRAVÉ A ČISTÉ MĚSTO

Do roku 2026 zrealizujeme projekt Tůně Josefov III.

Budeme pravidelně měřit čistotu toku Mlynaříce a monitorovat, zda nejsou do toku vypouštěny nečistoty, včetně ČOV.

Zajistíme přípravu a realizaci projektu přírodního koupaliště v nivě Mlynařice (podrobné informace k přírodnímu koupališti najdete na www.milovice-zeleni.cz).

Hakenův stadion zachováme  jako trvale nezastavitelnou plochu, která je unikátním místem pro společenské a kulturní akce ve městě. Pro volnočasové a veřejné využití rovněž upravíme plochu a lesopark nad stadionem.

Budeme podporovat zvyšování prostupnosti do okolní krajiny, cesty osadíme stromořadím a na městských polích v blízkosti města podpoříme vznik remízků.

Zvýšíme čistotu veřejných prostranství efektivnějšíma častějším úklidem, budeme nekompromisně postupovat vůči všem znečišťovatelům.

Na lokalitách ohrožených znečištěním (Recyklostav, sidliště Topolová, severní část Balonky), umístíme stacionátrní meření znečištění ovzduší a překročení limitních hodnot bude se znečišťovateli aktivně řešeno.

ZPROFESIONALIZUJEME MĚSTSKÝ ÚŘAD

Zabezpečíme zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců úřadu s důrazem na vysokou profesionalitu, samostatné rozhodování a vstřícnost při jednání s občany. Umožníme na úřadě, i v příspěvkových organizacích, zkrácené úvazky, především pro rodiče s malými dětmi.

Při prezentaci města se vrátíme k tradičnímu znaku města a nebudeme používat logo s tankem a tobogánem. 

ODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ

Budeme důsledně dbát na efektivní využití veškerého nemovitého majetku města. Budeme usilovat o získání zdrojů z evropských fondů pro rozvoj  infrastruktury města a podporu kultury, vzdělávání, sportu. Provedeme úpravy ke snížení mandatorních výdajů města, které v roce 2018-2022 se významně zvýšily za současného přijetí a vyčerpání úvěru 300 mil.Kč.

ŠKOLSTVÍ

Budeme podporovat modernizaci škol všech stupňů včetně jejich materiálního vybavení a profesního obsazení. Budeme prosazovat, aby školy byly motivovány k vytváření dalších aktivit, kroužků, klubů pro volnočasové aktivity dětí. Podpoříme spolupráci škol s kulturními institucemi a sportovními kluby.

KULTURA, SPORT, KOMUNITA

Budeme podporovat pořádání kulturních akcí, výstav, besed a divadelních představení v Milovicích. Připravíme projekty zaměřené na podporu komunitního života a posílení vztahu obyvatel k místu svého bydliště. Rozšíříme činnost městské organizace Víceúčelové kulturní zařízení při zajišťování volnočasových aktivit. 

Zasadíme se o transparentní a včasný grantový systém pro podporu kultury, sportu a ostatních volnočasových aktivit ve městě.

Objekt dlouhodobě uzavřeného bývalého městského úřadu č.p. 71 bude využit pro vznik spolkového domu a volnočasové aktivity veřejnosti. 

MĚSTSKÉ LESY

Podpoříme zvyšování biologické rozmanitosti a stability lesů.

Budeme podporovat zapojení veřejných lesů do celosvětového systému certifikace FSC, který kontroluje a garantuje šetrné a udržitelné postupy v lesním hospodaření.

Podpoříme výsadbu nové lesní plochy, jižně od letištní plochy. Podpoříme výsadbu nové lesní plochy na východním okraji Milovic, jako ochranu před nadměrným množství prachu, který je zanášen přes Milovice až do části Mladá.

Zaměříme se na odstranění černých skládek a odpadků v lesích a podpoříme opatření proti vzniku dalších.

 

K realizaci tohoto programu můžete přispět hlasem pro kandidáty Milovice Sobě v podzimních volbách. Velmi děkujeme za Vaši podporu.

                                                                                                   Vladimír Vedral a kandidáti Milovice Sobě