Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 5. nebo 6. října k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Volební program Milovice Sobě 2018-2022

Email Tisk PDF


Vážení obyvatelé města,

obec Milovice měla ve své minulosti časy prosperity i úpadku, slávy i zapomenutí. Období, kdy se stala pilířem změn výcviku rakousko-uherské armády až po dobu, kdy se stala symbolem okupace armádou Sovětského svazu. K minulosti se můžeme vracet, můžeme být rádi, že nežijeme v tuctovém městě, ale již ji nelze měnit.

Co lze změnit a o čem můžete rozhodnout je další budoucnost města. Volená samospráva má zásadní vliv na to, jakým směrem se rozvoj města bude ubírat. Za starosty pana Krause v letech 2006-2010 se směřování města dalo shrnout do věty počkáme a uvidíme. Naopak za dalšího starosty Lukáše Pilce se externí firmy předháněly s nápady, jak veřejné prostředky investovat. Často se ale ukázalo, že projekty a smlouvy nebyly pro město dobře připravené. Příkladem mohou být vícepráce na škole Juventa nebo nevýhodný prodej pozemků tzv. VTP. V roce 2014 byl zvolen starostou města Milan Pour, přístup svých předchůdců naštěstí neopakoval, ale měl odpovědnost za nevhodná personální obsazení ve vedení městského úřadu (tajemník, vedoucí správy majetku), díky kterým došlo ke zhoršení činnosti MÚ a řada projektů pak nebyla realizována.

V těchto volbách kandiduje v Milovicích 10 volebních stran. Některé body programu budou mít podobné, ale budou se lišit ve schopnostech svých zástupců tyto priority prosadit a realizovat. Na kandidátní listině Milovice Sobě najdete kromě Zelených, kteří již mají zkušenosti s prací v obecním zastupitelstvu, také členy řady místních občanských spolků a aktivní obyvatele města. Jsme si vědomi, že pro efektivní správu města je nutné postupovat aktivně, nastavit podmínky, které jsou výhodné pro město a ne pro dodavatele a budovat  profesionální městský úřad.

Náš volební program je vždy po celé volební období uveden na stránkách www.milovice-zeleni.cz a i tím se lišíme od ostatních volebních uskupení, které za své priority často považují pěkný velký plakát  a pokud se jim podaří umístit svůj program pro veřejnost na web, tak jim nedlouho po volbách nenávratně zmizí. I nyní tedy můžete na našich stránkách zkontrolovat, co jsme považovali za důležité pro období 2014-2018 a co se nám podařilo prosadit.

Programovépriority a východiska pro komunální volby 2018

ROZVOJ  MĚSTA 

Podpoříme ochranu památek, kulturního dědictví a vznik muzea zaměřený na jedinečnou historii města v bývalém obecním úřadě č.p. 71 nebo kulturním domě.

Na lokalitě letiště Boží Dar podpoříme kulturní, volnočasové  nebo turistické aktivity, vylučujeme podporu průmyslovému využití, které bude zatěžovat dopravu nebo životní prostředí v místě a okolí.

Budeme vyžadovat po vlastnících  neupravených ploch zbořenišť jejich zabezpečení a podpoříme je v záměrech na rychlou obnovu těchto pozemků. Naopak nepodpoříme zastavování cenné zemědělské půdy.

Podpoříme opatření pro udržení vody v krajině, realizujeme Tůně Josefov II a v nivě Mlynařice přírodní koupaliště.

Naší prioritou je oprava Armádní ulice a úprava jejího okolí na charakter městského bulváru.

Podpoříme budování cyklotras v Milovicích a jejich propojení s okolními městy.  

Zahájíme revitalizaci lesoparku mezi Rakouským táborem a Mladou. Podpoříme systematickou obnovu všech dalších ploch zeleně ve městě.

ZDRAVÉ A ČISTÉ MĚSTO

Do roku 2020 zrealizujeme projekt TůněJosefov II.

Podpoříme projekt odstranění nánosu sedimentův korytě Mlynařice, budeme pravidelně měřit čistotu toku a monitorovat, zda nejsou do toku vypouštěny nečistoty, včetně ČOV.

Zajistíme přípravu a realizaci projektu přírodního koupaliště v nivě Mlynařice (podrobné informace k přírodnímu koupališti najdete na www.milovice-zeleni.cz).

Hakenův stadion zachováme  jako trvale nezastavitelnou plochu, která je unikátním místem pro společenské a kulturní akce ve městě. Pro volnočasové a veřejné využití rovněž upravíme plochu a lesopark nad stadionem.

Budeme podporovat zvyšování prostupnosti do okolní krajiny, cesty osadíme stromořadím a na městských polích v blízkosti města podpoříme vznik remízků.

Zvýšíme čistotu veřejných prostranství efektivnějšíma častějším úklidem, budeme nekompromisně postupovat vůči všem znečišťovatelům.

ZPROFESIONALIZUJEME MĚSTSKÝ ÚŘAD

Zabezpečíme zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců úřadu s důrazem na vysokou profesionalitu, samostatné rozhodování a vstřícnost při jednání s občany. Umožníme na úřadě, i v příspěvkových organizacích, zkrácené úvazky, především pro rodiče s malými dětmi.

ODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ

Budeme důsledně dbát na efektivní využití veškerého nemovitého majetku města. Budeme usilovat o získání zdrojů z evropských fondů pro rozvoj  infrastruktury města a podporu kultury, vzdělávání, sportu. Podpoříme vyrovnaný rozpočet města. 

ŠKOLSTVÍ

Budeme podporovat modernizaci škol všech stupňů včetně jejich materiálního vybavení a profesního obsazení. Budeme prosazovat, aby školy byly motivovány k vytváření dalších aktivit, kroužků, klubů pro volnočasové aktivity dětí. Podpoříme spolupráci škol s kulturními institucemi a sportovními kluby.

KULTURA, SPORT, KOMUNITA

Budeme podporovat pořádání kulturních akcí, výstav, besed a divadelních představení v Milovicích. Připravíme projekty zaměřené na podporu komunitního života a posílení vztahu obyvatel k místu svého bydliště. Rozšíříme činnost městské organizace Víceúčelové kulturní zařízení při zajišťování volnočasových aktivit. 

Zasadíme se o transparentní a včasný grantový systém pro podporu kultury, sportu a ostatních volnočasových aktivit ve městě.

Podpoříme projekt obnovy kulturního domu a divadla v budově radnice.

MĚSTSKÉ LESY

Podpoříme zvyšování biologické rozmanitosti a stability lesů.

Budeme podporovat zapojení veřejných lesů do celosvětového systému certifikace FSC, který kontroluje a garantuje šetrné a udržitelné postupy v lesním hospodaření.

Podpoříme výsadbu nové lesní plochy, jižně od letištní plochy. Podpoříme výsadbu nové lesní plochy na východním okraji Milovic, jako ochranu před nadměrným množství prachu, který je zanášen přes Milovice až do části Mladá.

Zaměříme se na odstranění černých skládek a odpadků v lesích a podpoříme opatření proti vzniku dalších.

 

K realizaci tohoto programu můžete přispět hlasem pro kandidáty Milovice Sobě v podzimních volbách. Velmi děkujeme za Vaši podporu.

                                                                                                   Vladimír Vedral a kandidáti Milovice Sobě